August Sedláček

Výběrová bibliografie prací Augusta Sedláčka

Obsažnou osobní bibliografii knih a odborných statí (výběrově i ostatních) zpracoval již sám Sedláček, a připojil ji na závěr svých Pamětí (August SEDLÁČEK, Paměti z mého života / Tereza SEDLÁČKOVÁ, Osobní paměti, Praha 1997, s. 162–171); v brožuře zpracované Jarmilou KOTALÍKOVOU, August Sedláček. Bibliografie, Písek 1981, jsou evidovány pouze práce „dosažitelné v naší knihovně [tj. tehdejší Okresní knihovna v Písku], píseckém archivu a píseckém muzeu“ (s. 9–17), připojena je výběrová bibliografie prací o Sedláčkovi, nemalým dílem jen drobnosti z Otavanu (s. 18–24); bibliografii Sedláčkových prací podávají F[rantišek] MUSIL – J[iří] ÚLOVEC, August Sedláček, in: Ročenka Klubu Augusta Sedláčka 84, Plzeň 1984, s. 5–18, zde s. 8–13, Sedláčkova bibliografie je k dispozici i v několika verzích na internetu (ovšem s různou měrou úplnosti a spolehlivosti citací, např.: http://comenius-bibl.wz.cz/Sedlacek.html; http://www.klub-augusta-sedlacka.cz/bibliografie.html).